ZASTUPANJE

SINDIKAT ZDRAVSTVA, SOCIJALNE ZAŠTITE

I MIROVINSKO – INVALIDSKOG OSIGURAN]A HRVATSKE

zastupa interese svog članstva na područjima:

 •       kolektivnog pregovaranja
 •       prava udruživanja u sindikalne asocijacije
 •       uvjeta rada
 •       socijalne sigurnosti
 •       životnog standarda
 •       pravne sigurnosti
 •       socijalnih prava europske razine
 •       prava na otpor
 •       unapređenja zdravstvene zaštite
 •       osiguranja načela dostupnosti u zdravstvenoj zastiti
 •       zaštite čovjekova okoliša
 •       sigurnosti mirovine
 •       obrazovanja i osposobljavanja
 •       zaštiti radničkih i sindikalnih prava
 •       razvoj djelatnosti